about us     |     subscribe     |     contact us     |     submit article     |     donate     |     speaking tour     |     store     |     ePaper
    Events    Issues    Tradition    E-Paper
2021 more..

2020 more..

2019 more..

2018 more..

2017 more..

2016 more..

2015 more..

2014 more..

2013 more..

2012 more..

2011 more..

2010 more..

2009 more..

2008 more..

2007 more..

2006 more..

2005 more..

 

Click here for a full index

email this article       print this article
 
קען מען דען “עולה” זיין קיין א
חב”ד מנהיג דערציילט וועגן זיינע תחנונים צו פאָרשטייער פון דער אידישער אַגענטור נישט אַוועקנעמען רבנים פון זייערע קהילות
ליובאַוויטשער רבי
 

אם בכל זמן מצב היהדות בכל מקום תלוי במנהיגי הקהילה ובפרט מדריכי’ הרוחניים, על אחת כו”כ בדורנו דור יתום. ופּשיטא וכ”ש וק”ו שאסור לסייע בידי מנהיגים האמורים כשבורחים מן המערכה, וק”ו בן בנו של ק”ו שאסור לנהל תעמולה שיברחו מן המערכה, שהרי מפקירים בידים כמה וכמה נפשות יקרות מישראל

 

  

 

ב”ה, ערב ראש חודש השלישי, ה’תשכ”ח

ברוקלין, נ.י.

 

הרה”ג והרה”ח אי”א נו”נ עוסק בצ”צ רב פּעלים וכו’ מוהר”ר ניסן שי’ וקסמן

 

שלום וברכה!

 

הנני מאשר קבלת מכתבו מכ”ג למטמונים, שהגיעני באיחור זמן.

ומובן שזוכר אני את כת”ר, אע”פ שאיני זוכר אם נפגשנו אישית, כיון שלפנים שלח לי ס’ תומר דבורה, שם מדובר ג”כ על דבר גודל אהבת ישראל, שאע”פּ שאין תחת ידי מהדורה זו שלו, אבל כמדומה שעמד על ענין זה בהערה שלו.

ואשר לעצם מכתבו, הי’ לי לקורת רוח לראות שלבו ער למצב אחב”י בגלות הודו, שזה נותן לי התקוה ששורותי דלהלן ימצאו הד נכון בלבו, כי זה מכמה זמן שאני תובע ודורש בכל לשון של בקשה מאת עסקני העלי’ אשר - מבלי להכנס לעצם עבודתם ואופנם - לא יגרמו למנהיגים הרוחניים של איזה קיבוץ שיהי’ לעזוב את בני עדתם ולהעתיק לאיזה מקום שיהי’ אפילו לארץ הקדש. שאם בכל זמן מצב היהדות בכל מקום תלוי במנהיגי הקהילה ובפרט מדריכי’ הרוחניים, על אחת כו”כ בדורנו דור יתום. ופּשיטא וכ”ש וק”ו שאסור לסייע בידי מנהיגים האמורים כשבורחים מן המערכה, וק”ו בן בנו של ק”ו שאסור לנהל תעמולה שיברחו מן המערכה, שהרי מפקירים בידים כמה וכמה נפשות יקרות מישראל. ובעוה”ר אין זה בגדר השערה וחשש בעלמא, כי אם רואים זה במוחש תיכף ומיד לעזיבת העיר או הקהלה ע”י מנהיג רוחני שלה.

ואפילו במקום שיש ב’ וג’ מנהיגים רוחניים וכולי, הרי נוסף על הודעת חכמינו ז”ל שאין דומה שני צדיקים בעיר לצדיק אחד בעיר, אלא שגם על זה אמרו פּנה זיוה פּנה הדרה וכו’, הרי המנהיגים בדורנו אפילו כשנמצאים כו”כ במקום אחד אין מספּיקים להמציא מזון הרוחני לכל אנשי סביבתם, אפילו במדה מינימלית, מכמה וכמה טעמים, והלואי שיספּיקו להגיע לחלק חשוב מהם. ומובנות התוצאות כשאחד מהם עוזב את המקום שאין מי שיחליפו, נוסף על שחבריו נחלשים בעבודתם על ידי עזיבתו, ומתגנב אצלם הרעיון אשר באם מנהיג פּלוני נוטש את המערכה הרי נעשה הדבר היתר וכולי.

מפורסם הפּתגם והרמז דל’ חכמינו ז”ל כך היא אומנותו של יצה”ר, היום אומר לו עשה כך כו’ עד שאומר כו’ (שבת קה, ב). שהתחלת פּתויי היצה”ר היא שאומר “כך” ומסכים על ההנהגה שקדמה לפּתוייו, היינו עפּ”י התורה והמצוה; במלים אחרות, שמלביש הפּתוי שלו באיצטלא דיראת שמים, ומה לנו איצטלא יפה יותר בתקופתנו מעלי’ לאה”ק ת”ו, וד”ל.

וכשהתחננתי לפני כמה מעסקני העלי’ שבקרוני שינהלו התעמולה שלהם בין המודרכים ולא המדריכים, הרי גם אלה שהבטיחוני בשעת הדיבור הנה בעברם על הסף התחילה דוקא בתעמולה בין הרבנים והמדריכים, וכששאלתי היתכן? ענו לי שהרי יש תקוה שגופא בתר רישא אזיל, וכשיתפּרסם בקהלה שהרב שלה עלה לאה”ק ת”ו הרי כל אנשי קהלתו יעלו אחריו!

בודאי יודע כת”ר, המכיר את הנוער והבעלי-בתים בכלל בארצות הברית, עד כמה מגוכחים הדברים האמורים ועד כמה חסרים כל יסוד במציאות, ועל דרך זה הוא גם בנוגע ליהדות דרום אמריקה. ולא עוד, אלא שאפילו בנוגע ליהדות מרוקו שעלו מהם כמה בע”ב לאה”ק ת”ו, הרי עליתם לא הושפּעה כלל וכלל מעלית הרב לפניהם, אבל מה שכן השפּיעה העתקת הרב או החכם וכו’ הוא ירידה ניכרת במצב הדת בהקהלה בכלל ובמיוחד בתוככי הנוער היהודי. וזה ידוע ומפורסם לכל אלו שבקרו במדינות הנ”ל בשנים האחרונות וראו במוחש איך שתעמולה האמורה, במקום שהצליחה, הביאה לירידה דתית בלתי תשוער.

ולעת עתה אינני רואה מי שהתחיל לתקן המצב, אף שהאפשרויות ישנן בזה.

וגדול הכאב להאריך בענין האמור, ובפרט שכאמור השלוחים נוקטים בקו האמור, עכ”פּ בכל אותן המדינות מהן הגיעו אלי כו”כ ידיעות ע”ד התעמולה שלהם.

קרוב לומר שאותו הדבר קרה גם בהודו, עכ”פּ בכמה מקומות חשובים, על דרך שקרה זה בכמה מקומות במרוקו ובדרום אמריקה וכו’.

הכתוב לעיל איננו בערך כלל וכלל לחומר המצב ואופן ההרסני של התעמולה האמורה, ובפרט שאינו מובן כלל, שבאם היו משקיעים מרץ באותה מדה בתעמולה בין הבע”ב ג”כ היו מצליחים ולא הי’ בזה מלחמה נגד המצב הדתי של הנשארים, ואת”ל גם נגד המצב המוסרי של הנשארים, והרי סו”ס גם בנ”י הדרים בחו”ל אסור להלחם נגדם ע”י העתקת מנהיגם הרוחני וכו’ וכו’.

ויהי רצון אשר כאו”א מאתנו בתוככי כלל ישראל יכיר האחריות הכי גדולה, ובפרט בתקופתנו זו, כלפּי בנ”י שבסביבתו הקרובה והרחוקה, ויעשה כל התלוי בו להקל עליהם לימוד התורה וקיום מצותי’ ולהחדיר התורה ומצותי’ בכל מקום האפשרי ולחזק ידי כל העוסקים בזה והמנהיגים בזה בכל מקום מושב בני ישראל,

ולהסביר להם פּס”ד חכמינו ז”ל תלמיד שגלה מגלין רבו עמו, שזה מחייב בכל שכן וק”ו איסור גמור והחלטי להסית את הרב ולסייע בידו לעזוב את התלמיד וב”ב בגולה. ואחריות נפשית בדבר, פּיקוח נפשות בנוגע לחיי עולם, חיי תורה ומצוותי’. ואם ספק וספק ספיקא דפּיקוח נפשות הוא כך, על אכו”כ שלצערנו הגדול אין הדבר בגדר ספק, כאמור לעיל.

אין עניני כלל ללמד היפּך סניגוריא על מישהו מבנ”י, ועל אכו”כ מדריכים הרוחניים, אבל אין מתקבל על השכל שמישהו יעלה עלי’ רוחנית, אפילו יעתיק מושבו לאה”ק ת”ו, על חשבון ירידתם הרוחנית של כו”כ ממודרכיו ומושפּעיו.

לכאורה הארכתי בהענין, אבל אינו בערך כלל וכלל לחומר המצב וסכנה של כו”כ נפשות יקרות בישראל. והרי אפילו נפש מישראל עולם מלא הוא, וכל המקיימו בחיים האמתיים חיי תורה ומצוות, קיים עולם מלא, ומכלל הן אתה שומע כו’.

בכבוד ובברכה, בנוסח כ”ק אדמו”ר, לקבלת התורה בשמחה ובפּנימיות, ויהי רצון שאזכה ואתבשר בשורה טובה שישנם עסקנים שפּסקו תעמולה באופן האמור ומשפּיעים גם על החברים שלהם בכיוון זה.

 

טוט דא א קוועטש. זייט אזוי גוט, און אבאנירט דעם "אלגעמיינעם זשורנאל".
Posted on March 30, 2006
email this article       print this article
Copyright 2005 by algemeiner.com. All rights reserved on text and illustrations